کارفرما :
جناب آقای دکتر خرمی روز
نمای کرتین وال و فریم لس :
555 مترمربع
پنجره ترمال بریک آکپا : 
300 مترمربع