کارفرما :
آقای دکتر خرمی روز
نمای کرتین وال آکپا ( فیس کپ – فریم لس ) :
360 متر مربع 
پنجره آلواسکین آلوپلاست  : 
200 متر مربع