نام کار فرما :
حاج اقا خدمتی 
پنجره ترمال بریک سارای :
1250 مترمربع