پروفیل کرتین وال رینرز :
1100 مترمربع
فریم آلومینیومی :
800 مترمربع
 نمای کامپوزیت :
 5000 متر مربع
نمای لوور موتورایز :
 1800 متر مریع
 نمای اسپایدر  :
 100 متر مربع