نمای کرتین وال با پروفیل آلومینیوم سارای ترکیه :
4500 مترمربع نمای
کامپوزیت سارای  :
9000 مترمربع
پنجره ترمال بریک سارای :
4000 مترمربع